?>

Lokaal Bestuur Geraardsbergen geeft sensibiliseringsbrochure over corona uit in 5 talen

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet gestreden. Het nieuws over de komende vaccins is zeker en vast hoopgevend, toch moeten we – zeker met de feestdagen in het verschiet – met z’n allen alles op alles zetten om het virus te verslaan. Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft daarom een sensibiliseringsbrochure uitgegeven in 5 verschillende talen. Daarin staan de belangrijkste regels opgesomd in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Russisch.

Geraardsbergen telt onder haar inwoners een groot aantal personen die het Nederlands niet als moedertaal spreken. Voor deze personen is het niet altijd evident om de officiële berichtgeving in het Nederlands te volgen. De brochure komt daaraan tegemoet. De Nederlandse tekst (8 gouden regels om samen tegen corona te strijden) werd vertaald naar het Frans, Engels, Arabisch en Russisch.

Dit zijn de talen die heel wat anderstaligen in Geraardsbergen als moedertaal of tweede taal spreken.

De brochure werd rechtstreeks verzonden aan de anderstaligen binnen onze stad. Daarnaast wordt ze verdeeld via de sociale werkers, de voedselbedeling en via winkels waar de anderstalige inwoners vaak hun inkopen doen.

Klik op foto voor meer detail

“We willen als lokaal bestuur zo doelgericht mogelijk werken. Daarom werd de sensibiliseringsfolder in 4 extra talen uitgegeven en rechtstreeks gepost bij zo’n 1.300 personen uit het vreemdelingenregister. Telkens de coronamaatregelen veranderen, sturen brugfiguren in diversiteit laagdrempelige WhatsAppberichten in meerdere talen naar de verschillende doelgroepen. Deze folder sluit daar mooi bij aan en onderstreept  nog eens het belang van de veiligheidsvoorschriften”, zegt schepen van Samenleving Kristin Vangeyte.

De brochure in meerdere talen maakt deel uit van een breder communicatieplan naar de verschillende doelgroepen binnen de stad. Zo waren er al eerder een radiospot, een open brief van de burgemeester, banners in de stad voor jongeren, een constante informatiestroom via de website en social media, communicatie via de scholen (Smartschool), …

“Laat het duidelijk zijn: Geraardsbergen verwacht van elk van haar inwoners een groot engagement om de coronacijfers naar beneden te halen. Het is samen dat we sterk staan”, besluit schepen Vangeyte.

Trajectcontrole Groteweg Overboelare: Open VLD opgetogen over beslissing minister Lydia Peeters (Open VLD)

De verkeerssituatie en vooral de overdreven snelheid, zijn al meerdere decennia lang een doorn in het oog van de inwoners van Overboelare in het algemeen en de aangelanden van de Groteweg  in het bijzonder.

Talrijk zijn de klachten die er regelmatig bij het stadsbestuur terechtkomen, maar in deze is het Vlaamse Gewest dat de touwtjes in handen heeft.

De stedelijke politie houdt  regelmatig snelheidscontroles, maar het nut ervan op langere termijn wordt soms in vraag gesteld.

Bij het aantreden (oktober 2019) van Lydia Peeeters (Open VLD) als minister van openbare werken en mobiliteit, trok de Open VLD-fractie bij monde van gemeenteraadslid Stephan De Prez – zelf geboren en getogen in Overboelare – opnieuw aan de bel en vroeg hij dat er trajectcontrole zou komen over het ganse tracé van de Groteweg. De minister beloofde er werk van te maken en liet vandaag het volgde weten: “Ik kan u hierbij melden dat ik budget vrijmaak om deze installatie te realiseren. Het is het streven deze trajectcontrole -in beide richtingen- in 2021 te plaatsen.”

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de Federale Politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens detecteren. 

Stephan De Prez (Open VLD): “We zijn heel tevreden met deze beslissing van de minister. Dit wegsegment is voor zowel stad als politie van hoge prioriteit om uit te rusten met trajectcontrole. Het aanliggende fietspad aan weerszijden van de rijweg is smal en wordt vaak ingenomen door kruisend vrachtverkeer. Daarenboven is de gevoelsmatige snelheid voor de omwonenden hoog door het groot aantal vrachtverkeer en de smalle berm tussen de huizen en de rijweg.”

Sociale correcties in kader van invoering diftar-systeem goedgekeurd

De gemeenteraad heeft de sociale correcties in het kader van de invoering van diftar-systeem goedgekeurd. “Hiermee komen we aan enkele doelgroepen tegemoet”, luidt het.

Met de start van het diftar-systeem op 5 april worden de gele huisvuilzakken vervangen door grijze restcontainers en verdwijnen de GFT-stickers. Zowel het GFT-afval als de restfractie worden vanaf dan aangeboden in een gechipte container. Bij het leegmaken van de container wordt gewogen hoeveel kilo afval erin zit. Bewoners betalen dus per kilo afval en dit via hun persoonlijke afvalrekening bij ILvA.  

Om aan enkele doelgroepen tegemoet te komen, keurde de gemeenteraad een aantal sociale correcties goed. “Een gezin met kinderen tot twee jaar ontvangt jaarlijks 25 euro per kind. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de afvalrekening van het gezin. Elke erkende kinderopvang krijgt jaarlijks 25 euro per ingevulde opvangplaats. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening van de opvang geplaatst. Personen met een medische aandoening die veel afval veroorzaakt, hebben jaarlijks recht op 75 euro. Zij moeten deze tegemoetkoming eenmalig aanvragen met een medisch attest”, laat het stadsbestuur weten.

De tegemoetkoming zal reeds in 2021 uitgekeerd worden. In de tweede helft van 2021 wordt een werkgroep opgericht die de sociale correcties zal evalueren en eventueel bijsturen. De verwachte kost voor de huidige sociale correcties in de Geraardsbergse begroting is geraamd op 31.500 euro.

Welkom op onze nieuwe website!

2020 zullen we ongetwijfeld herinneren als het jaar waarin het dodelijke COVID-19 virus ons stevig in zijn greep hield, wereldwijd en zonder compassie. Het ontnam klanten en jobs, gezellig samenzijn en festivals, kansen en vrijheden.

Maar het was ook het jaar waarin solidariteit op de voorgrond trad, het jaar van vrijwilligers, zorgverleners en van zelfstandigen die zichzelf dienden te heruitvinden.

Vandaag is het meer dan ooit belangrijk om te weten wat leeft bij de Geraardsbergenaars, daarom willen wij nog meer inzetten op de interactie met jullie.

Zo hebben we het concept van onze Burgerkrant, die eerstdaags in jouw brievenbus valt, omgegooid.

Deze draait nu volledig om hoe jullie, de inwoners van Geraardsbergen, deze coronacrisis beleven vanuit jullie specifieke situatie. Daarom hebben wij 12 burgers uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende leeftijdscategorieën, verschillende beroepssituaties geïnterviewd. Aan elk van de thema’s die voorkomen in deze interviews, hebben we de acties gekoppeld die onze burgemeester, schepenen en mandatarissen in deze hebben ondernomen.

De integrale interviews kunnen jullie hier op de website terugvinden. Kom hier ook meer te weten over onze mandatarissen en bestuursleden, over politieke thema’s, over onze ‘tips & tricks’ over actuele thema’s, persberichten en toekomstige evenementen.

Ook in onze dagelijkse werking willen we nog meer betrokken zijn bij wat leeft bij de burgers. Daarom ontvangen we graag jouw suggesties, constructieve opmerkingen en vragen, .. En we verwelkomen jou uiteraard ook graag als nieuw lid.

Bezorg ons jullie vragen, suggesties of aanvraag lidmaatschap via info@openvldgeraardsbergen.be

Wij blijven ons inzetten voor de groei en bloei van onze stad, een warme stad waar het goed wonen is. We zijn klaar om de toekomstige uitdagingen zoals veiligheid, economische groei, huisvesting, uitstraling, kinderarmoede, eenzaamheid, gezondheidszorg e.a. aan te pakken.

Het voltallige bestuur wenst jou en jouw familie prettige feestdagen en een gezond en hoopvol 2021!

Geniet van de eindejaarsperiode, zorg voor elkaar en denk aan onze lokale handelaars voor jullie kerstinkopen. Samen slaan we er ons doorheen!

Saskia Monseur
Voorzitter Open VLD Geraardsbergen

Gevleugelde zebrapaden voor een veiliger verkeer in Geraardsbergen

15 december 2020 – Op de gemeenteraad pleitte gemeenteraadslid en fractieleider Stephan De Prez (open-VLD) voor de aanleg van gevleugelde zebrapaden. Die zijn een stuk langer dan normale oversteekplaatsen en blijken niet alleen nuttig in zone 30 maar ook op wegen waar men iets sneller rijdt. Daarom stelt De Prez voor om de aanleg van gevleugelde zebrapaden ook uit te breiden naar zone 50. Stephan De Prez: “Gevleugelde zebrapaden verhogen heel sterk de zichtbaarheid waardoor ongevallen met zwakke weggebruikers in veel gevallen vermeden kunnen worden. Zo vinden jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen plaats al dan niet met dodelijke afloop. De aanleg van een simpel gevleugeld zebrapad haalt dit cijfer sterk naar beneden. Chauffeurs remmen immers veel sneller af en hebben een beter overzicht op de oversteekplaats.”

Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, blijken een verschil te maken in het aantal ongevallen.

Momenteel wordt dit type zebrapad al toegepast in schoolomgevingen en op andere wegen met een maximum snelheid van 30km per uur.

Proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, bewijzen dat er ook minder conflicten voorkomen wanneer men dergelijke zebrapaden aanlegt op 2×2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Voertuigen stoppen gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger en verlenen ook sneller voorrang.

Verkeersbord B22/B23

Gemeenteraadslid Stephan De Prez deed op de gemeenteraad van 06 oktober 2020 volgende interpellatie rond invoering van het verkeersbord B22/B23.

“Onze Vlaamse minister voor mobiliteit maakt het mogelijk om het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) nu ook officieel uit te rollen langs de Vlaamse gewestwegen, daar waar het reeds mogelijk was op gemeentewegen. De verkeersborden B22/B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht, hebben voorrang op de verkeerslichten. Deze afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij werkende verkeerslichten steeds primeren op voorrangsborden, is opgenomen in de wegcode.

Als lokaal bestuur kunnen we dus bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om dit verkeersbord te plaatsen op de plaatsen waar de mogelijkheid zich aanbiedt.

In Geraardsbergen komen vier plaatsen in zicht waar verkeerslichten op gewestwegen geplaatst zijn. Ik zou aan ons lokaal bestuur dan ook willen vragen om na te gaan waar zulke verkeersborden kunnen geplaatst worden, natuurlijk met inachtneming dat we de veiligheid voor de fietsers kunnen garanderen, want laat het duidelijk wezen dat niet elke situatie voor dit verkeersbord in aanmerking komt.”

Burgemeester Guido De Padt vraagt toegang tot info Buitenlandse Zaken, teneinde burgers die in buitenlandse risicozones verblijven beter te monitoren

Toenmalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders lanceerde in juli 2015 de nieuwe registratiewebsite ‘Travellers Online’ van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Via travellersonline.diplomatie.be (externe link) kunnen Belgen makkelijk en kosteloos aan Buitenlandse Zaken laten weten dat ze op reis vertrekken.

Op de site vullen ze hun reis- en persoonsgegevens en gegevens van een contactpersoon in België in.

Gebeurt in het land van de bestemming een crisis dan kan Buitenlandse Zaken indien nodig in contact komen met de landgenoten.

Teneinde proactief te kunnen omgaan met burgers die vanuit risicozones terug naar België komen, is het voor de lokale besturen interessant te weten hoeveel eigen inwoners er naar het buitenland zijn vertrokken. En wanneer deze zouden terugkeren.

Dit zou ons toelaten zicht te hebben op de middelen die mogelijks moeten worden ingezet of in paraatheid worden gehouden, wanneer er een nieuwe uitbraak zou losbarsten in bepaalde vakantiegebieden.

De crisissituaties zouden op die manier beter en sneller kunnen voorspeld en gemonitord worden.

Tevens zou best sterk moeten worden aanbevolen dat iedereen die naar het buitenland vertrekt (ook met de wagen), dit zou melden aan Buitenlandse Zaken.

Freddy Galle neemt na 44 jaar afscheid van lokale politiek

Freddy Galle (70) startte zijn politieke carrière in 1976 bij de toenmalige PVV en heeft een mooi parcours afgelegd als kabinetsmedewerker voor verschillende ministers en staatssecretarissen, als gemeenteraadslid, OCMW raadslid en als vertegenwoordiger in verschillende Raden van Bestuur voor Open VLD Geraardsbergen.
Freddy is een echte liberaal die zijn vrienden en kiezers een warm hart toedraagt en nu de tijd rijp achtte om de politiek vaarwel te zeggen en op die manier kansen te bieden aan de jongere generatie binnen de partij.
Wij wensen Freddy van harte te danken voor zijn jarenlange inzet voor de partij en voor de Geraardsbergse politiek.

Freddy Galle geeft de fakkel door aan Reza Mohammadi die de eed zal afleggen als gemeenteraadslid. Bram De Pril zal Reza zal opvolgen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Open VLD Geraardsbergen zet op die manier de trend van de verjonging verder door.

Instagram